Definitioner & förkortningar

Astrobiologi

Här följer en lista med besvärliga ord inom astrobiologin.

 • Ande: Entitet som förkroppsligas i kroppar och normalt sett föds om, reinkarneras, i nya kroppar. Själen är en del av det undermedvetna. Beroende på hur sinne/kropp/ande har levt så uppnås eventuellt ascension.
 • AI: Artificiell Intelligens. Intelligens uppvisad av maskiner till skillnad från naturell intelligens uppvisad av människor och djur.
 • Albedo: Hur stor del av ljuset som träffar en yta, som den hos en planet, som studsar tillbaka igen (ut i rymden), och inte absorberas av ytan. Är 0 för en helt svart yta och 1 för en helt vit.
 • Alcubierre drift: Metrik inom generell relativitetsteori, skapad av Miguel Alcubierre (1964- ) som möjliggör att en resenär i en farkost i mitten av inertialramen kan stå still i euklidiskt rum, utan distortion av varken rum eller tid, trots att referensramen utanför en sfärisk vägg rör sig i hastigheter långt över ljusets hastighet i vakuum. Detta är möjligt tack vare att en sfärisk vägg skapas runt observatören som är drar ihop sig framför i färdriktningen och expanderar bakom.
 • Akasiskt minne: Betyder eter, himmel eller atmosfär på Sanskrit. Lagrandet av alla händelser som har hänt i Universum, och troligtvis kommer att hända. Att det är fallet antyder att Universum är en simulation. Uttrycket, som är indiskt, kommer från indisk historia. Kallas även Matrisen efter Max Planck (1858-1947). Som även har gett namnet åt filmen "Matrix".
 • ARV: Alien Reproduction Vehicle. Fritt översatt Utomjordisk reproduktionsfarkost. Farkost byggd av människor baserat på utomjordisk teknologi. Vanligtvis genom reproducerande ingenjörskonst. Eller alternativt med hjälp av teknologi som medvetet getts av utomjordingar med olika agendor. Är mer konkret än UFO som kännetecknar att det är ett okänt flygande föremål.
 • Ascension: Flyttande av en individs, eller spirituellt komplex, från en densitet och realitet till en annan högre.
 • AsteronX: Organisation med det slutliga målet att utforska rymden med en flotta av rymdskepp; för att hitta, kolonisera and/eller terraforma andra världar bortom vårt Solsystem.
 • ATP-syntas: Ensym som skapar den energilagrande molekylen ATP som är den mest använda energivalutan för alla organismers celler.
 • Biefeld-Brown-effekten: Fenomen inom elektrogravitation där applicerandet av ett starkt magnetfält leder till en kraftkomposant utan koppling till Newtons Andra lag, som inte lyder Newtons Andra lag, som inte lyder kraft skapas av motkraft, annat än om hela Universum och dess bakgrund står för motkraften.
 • Chiralitet: Är att bl a biomolekyler har en speglingsassymetri. Uppstår när kolatom omges av fyra olika grupper av molekyler. De bildar då en tetrahed.
 • Chakra: Betyder hjul eller cirkel översatt från Sanskrit. Finns sju stycken inom Hinduism och hos civilisationer som Plejaderna. Finns fem chakror inom Buddism.
 • CHNOPS: De grundläggande ämnena för liv som är kol (C), väte (H), kväve (N), syre (O), fosfor (P) och svavel (S). Kol har tack vare sina fyra valenselektroner, av totalt åtta i yttersta skalet, enorma möjlighet att binda ihop andra kolatomer och andra atomer. Väte skapar bl a vatten tillsammans med syre som är polärt. Alla sex ämnena bygger upp DNA som är en universell maskinkod för att kopiera och mutera liv.
 • Civilisation: Komplext samhälle karakteriserad av kultur, städer, skriftspråk etc. Det finns i princip bara en civilisation på Jorden idag i detta globala samhälle. Man behöver färdas utanför Jorden för att hitta andra civilisationer.
 • Civilisationstyp: En civilisations nivå kan mätas på många olika sätt. En som fokuserar på energiomsättning är Kardashev-skalan som säger hur mycket energi den kontrollerar och omsätter med fokus på hur många stjärnor den tar hand om den elektromagnetiska strålningen ifrån. Med nollpunktsenergi kan man få ut så mycket energi som man önskar utan att utvinna stjärnors elektromagnetiska strålning.
 • Debunka: När teorier och kunskap, från en person eller grupp, undertrycks eller förringas genom att komma med alternativa teorier, undanhålla bevis och/eller att smutskasta trovärdiga personer.
 • Densitet: Graden av medvetande hos en entitet. Homo Sapiens är densitet tre och är den lägsta densiteten med självmedvetande.
 • Deuterium: En tyngre version av väte med två istället för en neutron i dess kärna. Utöver vanligt väte, även kallat protium, vars kärna bara har en proton så har deuterium även en neutron i dess kärna.
 • Disruption: Förändring i form av uppfinning eller tankesätt som avbryter en existerande dito.
 • DNA: Deoxiribonukleinsyra från engelskans Deoxy-riboNucleic Acid. Nukleinsyra kommer från nukleotider som är organiska molekyler bestående av tre delar. En sockermolekyl, två kvävbaser och en fosfatgrupp. Skillanden från RNA är att den, förutom att den dessutom innehåller en deoxyribosmolekyl, är en dubbelhelix som är mer stabil än en enkelhelix.
 • Dysonsfär: Koncept myntat av den brittiska fysikern Freeman Dyson (1923- ) där (delar av) ett sfäriskt skal skapas runt en stjärna för att utvinna (delar av) dess utsöndrade elektromagnetiska strålning med solceller. Vilket är enormt resurskrävande. Trots att allt material i Solsystemet, förutom Solen, används till en sådan så blir den bara fyra decimeter tjock på 2 astronomiska enheters avstånd. Den är inte gravitationellt stabil heller och kan inte hålla någon atmosfär. En sådan sfär kan därmed bara uppta en mindre del av en sfär och ligga i gravitationell synk med Jorden så att den inte skymmer Jorden. Ligger den på en AE och upptar 1/10 av en sfär och innehåller allt material i asteroiderna så blir medel tjockleken i genomsnitt tio mikrometer.
 • EBE: Extraterrestrial Biological Entity. Fritt översatt Utomjordisk biologisk sak. Terminologi för utomjordisk varelse. Eftersom varelserna vid Zeta Reticuli var först så fick de heta "Ebens" efter förkortningen. De är i själva verket cyborger, som är delvis kiselbaserade. De har tappat sin rätt till ascension och är ofta förslavade till negativa syften. Kan vara själar från före detta människor.
 • Elohim: Homo Sapiens Sapiens skapare som består av 22 stycken positivt orienterade utomjordiska humanoida civilisationer med ursprung från Vega i stjärnbilden Lyran. Samt de negativt orienterade civilisationerna från Thurban, Alfa Draco, 303 ljusår bort samt Alnilam, Epsilon Orionis, 1350 ljusår bort.
 • EMP: ElektroMagnetisk Puls. Är en relativt kort men väldigt stark puls av elektromagnetisk strålning. Förstör alla typer av kiselbaserad teknologi.
 • EPR: Einstein Podolsky Rosen. Tankeexperiment med (pseudo-)paradox uppkallad efter de tre forskare som kom på det. Är den sann, vilket är bevisat, så kan vissa saker kommunicera med varandra ögonblickligen utan att begränsas av ljusets hastighet i vakuum.
 • ESA: European Space Agency. Europeiska rymdorganet.
 • ESP: ExtraSensory Perception. Term definierad av psykologen Joseph Rhine vid Duke University på 1930-talet som innefattar prekognition, psykometri, klärvoajans, telepati och telekines.
 • ETV: Extra Terrestrial Vehicle. Fritt översatt Utomjordisk farkost. Terminologi för en rymdfarkost som är byggd av utomjordingar. Är mer konkret än UFO som kännetecknar att det är ett okänt flygande föremål.
 • Exoplanet: Ett planet utanför Solsystemet som Tellus ligger i. Vi vet nu (2019) tack vare Kepler att varje stjärna har minst en planet och i genomsnitt 1,6 stycken planeter. Ett tal som förväntas stiga allt eftersom vi upptäcker fler planeter med nya teleskop.
 • Extremofil: Organism som trivs i förhållanden som under normala omständigheter anses vara extrema för liv.
 • EZ: Exclusion Zone. Kristalliknande struktur hos vatten, bestående av H3O2 istället för H2O, som bildas mot hydrofiliska material. Kan sägas vara vattnets fjärde tillstånd utöver fast, flytande och gasform.
 • Fasövergång: En sammanhängande grupp av individer, som till exempel ett fast material av atomer, ändrar förhållningssätt, som hur atomerna sitter ihop i en fasförändring. Kan även vara människors koherenta tankemönster vid meditation.
 • Flyga: Förflyttning framåt genom levitation med energi via vinge med Bernoulli-lyft där motor ger framåtdrivning tillräcklig för att hålla vingens lyft ovanför stallningshastighet.
 • FOF: Engelsk förkortning för Friend Or Foe. D v s vän eller fiende. Är en typ av identifiering som görs av militära system för att utröna vilken grundinställning man skall ha till det.
 • Fotodissociation: Kemisk reaktion där kemiska ämnen bryts ner av fotoner. I vilka fotosyntes ingår men som inte är begränsade till det.
 • FTL: Faster Than Light. Engelsk förkortning för snabbare än ljushastigheten. Kallas även superluminär. Begrepps som används när man pratar om interstellära rymdfarkoster; ETV och ARV. Tachyoner går alltid snabbare än ljusets hastighet i vakuum.
 • Geoglyf: Stor konstruktion, eller motiv, producerat på marken typiskt format av element i landskapet som sten eller jord som gör att det består långvarigt. När material läggs till kallas det en positiv geoglyf och när material tas bort en negativ geoglyf
 • Gertsenshtein-effekten: Effekt som ger upphov till gravitationsvågor via vågresonans med samma frekvens som elektromagnetiska vågor som går genom ett statiskt magnetfält. Gravitationsenergi är (svagt) kopplad till elektromagnetiska fält via stress-energi-tensorn i Einsteins fältekvationer. Yakov Zel'dovich (1914-1987) visade senare att detta gäller för alla magnetfält. Är uppkallad efter den sovjetiska fysikern Mikhail Evgeny Gertsenshtein (1926-?) som forskade om gravitationsvågor.
 • GSF: God Sovereign Free. Engelsk förkortning. "Jag är Gud. Jag är självständig. Jag är fri."
 • GHZ: Galactically Habitable Zone. Engelsk förkortning för områden i galaxer där lämpliga planeter kan skapa och/eller hysa liv. En galax anses inte vara beboelig överallt så som i kärnan eftersom det finns ett galaktiskt svart hål i mitten av alla galaxer, mycket stjärnaktivitet m m.
 • Granit: Hård stenart som består av upp till över hälften av kvarts. Granit i form av magma tränger in i andra existerande bergarter vilket möjliggör berg med intressanta geometriska former när mjukare bergslag har vittrat bort av erosion.
 • HEEMFG: High Energy ElectroMagnetic Field Generator. Apparat som skapar energirika elektromagnetiska fält som interagerar starkt med vakuumenergitillstånd.
 • Heizzeit: Varm tid på tyska. Blev årets ord i Tyskland år 2019 och innebär ett mardrömsscenario där Jordens klimat blir divergent och värmen förstärker sig allt mer eftersom det t ex utsöndras metan p g a att permafrosten smälter.
 • HET: Humanoid Extra Terrestrial. Humanoid utomjording på engelska. Humanoid som är födda på en annan planet än Jorden, eller åtminstone kommer från en civilisation som inte har utvecklats på Jorden, med en genetisk uppsättning som signifikant särskiljer sig. Fast ändå inte är helt annorlunda.
 • HFGWG: High Frequency Gravity Wave Generator. Används för att skapa kraft genom Biefeld-Brown-effekten genom att elektromagnetisk strålning utsöndrad när snabbt roterande elektriskt laddad gas eller vätska passerar genom ett statiskt magnetfält som ger upphov till gravitationsvågor enligt Gertsenshtein-effekten.
 • Humanoid: Varelse med samma grundgeometri som Homo Sapiens. D v s huvud, två armar och två ben.
 • Hydrofil: Molekylär entitet, som t ex en molekyl, som dras till vattenmolekyler och tenderar att upplösas i vatten.
 • Hydrofob: Molekylär entitet, som t ex en molekyl, som stöter ifrån vattenmolekyler. Löses inte upp av vatten men oftast av fett istället.
 • IE: Intuitive Empath. Engelsk språkigt namn på person med ovanligt stor förmåga att känna och förstå känslorna hos andra. Har relativt stor psykisk förmåga inklusive förmåga till ESP.
 • Interstellar: Bättre namn på utomjordingar (Extra Terrestrial) enligt många av dem själva.
 • Kant-Laplace nebulosateori: Immanuel Kant och Pierre Simon de Laplace formulerade teorin om att Solsystemet skapades ur ett moln av stoft vilket idag är den dominerande teorin.
 • Kol-kisel-cykeln: Konvergent process på långa tidsskalor som fungerar som en termostat via subduktion. Existerar på Jorden och alla planeter som har långsiktig klimatmässig balans. Cykeln fungerar inte på planeter som har kommit för långt från jämviktsläget, som Mars som inte längre har någon plattektonism, där det inte heller finns något vatten som kan binda koldioxid. Tidigare när det fanns vatten så bands koldioxid i kiselföreningar. Men kunde inte återföras till atmosfären. Som består idag till 95 % av koldioxid. Men som bara utövar 0,006 bars atmosfärstryck.
 • Konfederationen av Planeter: Större grupp av civilisationer (mer korrekt sinne-/kropp-/ande-minneskomplex) huvudsakligen i Jordens del av Vintergatan som tjänar Den Oändliga Skaparen. Ungefär 53 stycken civilisationer bestående av ungefär 500 stycken planeter. De positiva entiteter från Jorden som genom ascension har uppnått fjärde densiteten är en del av denna. De har erbjudit sina tjänster genom bl a kanalisering sedan mycket lång tid tillbaka. Deras främsta meddelande är att vi lever i ett enhetligt universum och världen som vi uppfattar den är en illusion. Vi är på Jorden för att lära oss att ge och ta emot kärlek samt att meditation är en av de främsta sätten att upptäcka Skaparen som finns inom oss alla.
 • Konspirationsteori: Teori om händelse eller sammanhang som inte stöds, eller till och med motarbetas, av huvudströmsmedia. Begreppet, som har negativ klang, är uppfunnet av samma källor som ofta alternativa teorier berör för att misskreditera dessa.
 • LOC: Lunar Operations Command. Byggnadskomplex på Månens baksida som byggdes av utomjordingar och SSPer och där möten mellan olika raser samt organisationer hålls.
 • Matrisen: Begrepp skapat av Max Planck och är identiskt med Akashiskt minne. Lagrandet av alla händelser som har hänt i Universum, och troligtvis kommer att hända. Att det är fallet antyder att Universum är en simulation. Uttrycket, som är indiskt, kommer från indisk historia. Kallas även Matrisen efter Max Planck (1858-1947). Som även har gett namnet åt filmen "Matrix".
 • Megalit: Samling av monoliter som sitter samman utan cement eller annat vidhäftande material.
 • Metabolisk energi: Används för att skapa en mer basisk miljö på insidan av cellen än utsidan. Celler fungerar som små elkraftverk/elmotorer som kan omvandla elektrisk energi till mekanisk och vice versa.
 • Metallicitet: Mängden metaller i materien som enligt definitionen är tyngre än helium. Liv behöver en större mängd metaller för att kunna bildas, men det verkar som halten inte bör vara för stor. I en galax verkar det som metalliciteten är större i centrum än längre ut. I Solens fall är den 1,6 %.
 • MIC: Military Industrial Complex. Samling av företag som jobbar inom militärindustrin i framförallt USA. Utvecklades under och efter Andra Världskriget, har vuxit till stor omfattning och är delaktig i de hemliga rymdprogrammen. Under president Truman så tappades kontrollen över det militärindustriella komplexet i samband med att handlingar undertecknades av Truman på flygplats i samband med resa hem när hans mors dog. I samband med Operation Paperclip och överflygningar över Vita Huset av Fjärde Riket två gånger under en vecka år 1954 så infiltrerades det militärindustrialla komplexet.
 • Monolit: Sten i ett stycke som består av ett enda material. Normalt sett ett hårt material som granit eftersom det annars skulle ha brutits ner över tid. Eller för att kunna ha piezoelektiska egenskaper ifall det är av antropiskt ursprung.
 • NASA: National Aeronautics & Space Agency. Förenta Staternas flyg och rymdorgan. Skapades år 1958.
 • OBE: Out-of-Body Experience. Är när själen tillfälligt lämnar den fysiska kroppen. Kan ske bl a vid nära-döden-upplevelse, drömmar och vid djup meditation.
 • Obelisk: Avlång fyrsidig geometrisk figur med pyramidform på toppen. Forntida oblisker är oftast monoliter medan moderna obelisker inte är det.
 • Ollying: OmnidirectionaL Levitation using energY. I en helikopter gör rotor via tresching över stallningshastighet att farkosten håller sin höjd. En farkost som använder Biefeld-Brown-effekten kan på liknande sätt hålla sig svävande i ett gravitationsfält.
 • Polarimetri: Eftersom en stjärnas ljus polariseras när det reflekteras genom atmosfären hos en framför passerande planet kan det polariserade ljuset sorteras ut och behandlas separat från det opolariserade ljuset från den betydligt starkare lysande stjärnan.
 • PPM: Parts Per Million. Från engelskans Delar av en miljon. Används för att uppge mängden av ämnen som förekommer i små mängder.
 • Prebiotisk kemi: Kemi som bygger upp grundläggande liv och som fanns speciellt mycket av vid tidigt liv på Jorden. Även kallad abiogenes.
 • PTSD: PostTraumatic Stress Disorder. Mentalt tillstånd som innebär degradering av personlig funktionalitet. Orsakas av traumatiska upplevelser.
 • QVP: Quantum Vacuum Plasma. Är det elektriska klistret hos etet plasmauniversum. Casimir-effekten, Lamb-skift och spontan emission är tecken på existensen av denna.
 • QVT: Quantum Vacuum Thruster. Kvantvakuumframdrivare använder kvantvakuumfluktuationer från nollpunktsfältet för att skapa framdrivning. Newtons Andra lag konserveras genom att framdrivande moment kompenseras av kvarkar som färdas åt motsatt håll.
 • Ra: Avancerad sinne-kropp-ande-komplex av sjätte densiteten som hade sitt hem i vårt Solsystem och Venus i tredje densiteten från för 2,6 miljarder år sedan. De har hjälpt mänskligheten under lång tid och byggde pyramiderna i Giza. De byggde även det försvarsnätverk runt den lokala hopen av stjärnor som under ca två miljarder år skyddade planeterna, inklusive Jorden, från invasiva utomjordiska civilisationer som ville ta del av våra resurser och genetiska material. Deras namn på Jorden kommer ifrån kontakten med faraon Atum för 11000 år sedan då Ra senast fysiskt var på Jorden.
 • RNA: Ribonukleinsyra från engelskans RiboNucleic Acid. Nukleinsyra kommer från nukleotider som är organiska molekyler bestående av tre delar. En sockermolekyl, två kvävbaser och en fosfatgrupp. Saknar, till skillnad från DNA, en deoxyribosmolekyl och är en enhelhelix som gör den enklare att kopiera än en dubbelhelix.
 • Roche-gränsen: Radie hos en kropp för att den skall bli sfärisk av sin egen gravitation.
 • RTSC: Room Temperature Super Conductor. Material som är supraledande i rumstemperatur. Detta finnas enligt patent som nyligen har släppts av USAs Flotta/Flygvapen och används för avancerad transportteknologi.
 • Sinne-/kropp-/ande: En ande i en kropp som har medvetande.
 • Sinne-/kropp-/ande-komplex: En grupp av Sinne-/kropp-/Andar. T ex alla människor på Jorden.
 • Schumannresonans: Jordens yta och jonisfär är två elektriskt ledande ytor och kan leda elektromagnetiska vågor som i en vågledare. Jordens storlek, jonosfärens höjd och ljusets hastighet ger upphov till en grundfrekvens på 7,83 Herz med övertoner på 14,1 Hertz, 20,3 Hertz o s v. Detta fenomen är uppkallat efter Winifried Schumann (1888-1974) som upptäckte detta på 1960-talet.
 • SSP: Secret Space Program. Grupperingar av företag/organisationer/länder/utomjordingar, med koppling till Jorden, som har utvecklat avancerade teknologier för bl a transport utan att fråga eller informera Jordens innevånare om detta. Det finns åtminstone sex stycken hemliga rymdprogram med ursprung på Jorden.
 • Stomatolit: Är en typ av molekyl som växer i lager, sedimentartat, mot solljuset. Gjorde detta nästan överallt på Jorden för 3,5 Går sedan. Nu finns de bara på platser som är för salta för fiskar och djur, som annars skulle äta upp dem.
 • Subduktion: Koldioxid återförs till atmosfären genom att kalksten förs ner i manteln av plattektonism, bryts ner till koldioxid igenom och förs upp till ytan via vulkaner. Förutsätter att planeten har plattektonism. Vilket förutsätter flytande hav på ytan som kan smörja plattektonismen.
 • Tachyon: Partikel som alltid rör sig med överljushastighet med liten energi och närmare ljusets hastighet i vakuum ju mer energi den har. Upptäcktes av Arnold Sommerfeld (1868-1951) och namngavs av Gerald Feinberg. Namnet kommer ifrån grekiskans snabb.
 • Termofil: Typ av extremofil organism som trivs vid ovanligt höga temperaturer. Mellan 41 och 122 grader Celsius. De finns bl a i geotermiska källor, hydrotermiska utlopp, i atmosfären och i biologiskt material under nedbrytande.
 • Theia: Himlakropp som behövs för att teori om att Månen bildades ur en kollision mellan Jorden och detta objekt skall vara vetenskapligt rimligt. Planetisimal av Mars storlek som kolliderade med Tellus för 4,54 miljarder år sedan. Det finns andra teorier som talar emot denna teori.
 • Termisk exponentiell reaktion (Thermal runaway): När för mycket energi har tillförts till ett system kommer en självgående förstärkande reaktion igång som inte går att stoppa innan energin i systemet har tagit slut. T ex i ett litium-jon-batteri.
 • Titus-Bodes lag: Planeternas avstånd från Solen är ordnade i fraktalt som i en Fibonacci-serie.
 • UAP: Unidentified Aerial Phenomenon. Okänt fenomen i atmosfären. Är ännu mer diffust än begreppet UFO. Togs fram i början av år 2000 för att göra observationer från allmänheten ännu mindre konkreta. Hjärnan kan inte tänka konkret på saker bättre än definitionerna som används.
 • UFO: Unidentified Flying Object. Okänt flygande föremål på engelska. Ett objekt, vanligtvis sett på himlen, som är flygande och inte är identifierat som något mer konkret (än). Hjärnan kan inte processa och tänka konkret på saker som inte är definierade. Därför är det bättre att kategorisera UFOn som ETV eller ARV beroende på om de är gjorda av utomjordingar eller återkapade av människan. Ännu mindre konkret är begreppet UAP.
 • UTWV: Upper Troposphere Water Vapor. Vattenånga i övre delen av atmosfären (troposfären) som har betydligt större inverkan för växthuseffekten än vattenånga på lägre höjd.
 • Valiant Thor: Engelskspråkigt kodnamn för utomjordisk humanoid person (HET) som anlände till Alexandria, Virginia, USA, Jorden år 1957 i en ETV. Han hade skickats som sändebud av Högsta rådet i det intergalaktiska samhället och fick VIP-status hos USAs president Dwight Eisenhower under tre år. Vi fick en varning att om vi inte avrustar kärnvapen så kommer det att sluta i katastrof. Tyvärr avslog de som styrde Jorden erbjudandet vilket var en vändpunkt för Jorden som missades. Sägs ha kommit ifrån Venus vilket innebär att han var från Ra.
 • Vimana: Indiskt namn för rymdskepp som är omtalade i texter på Hindu och Sanskrit.
 • VLBI: Very Long Baseline Interferometry. Minst två radioteleskop som via atomklockor och avancerad databehandling blir som ett gigantiskt radioteleskop med samma storlek som avståndet mellan radioteleskopen. Som på Jorden är begränsad till Jordens radie.
 • Zirkoner: Kristaller av zirkonsilikat, är extremt hårda och kan överleva från Solsystemets barndom även när stenen den är i har vittrat sönder. Indikerar att Jordens skorpa har funnits sedan för 4,3 miljarder år sedan.
Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.