Ascension (Uppstigande)

Astrobiologi

Ascension (uppstigande) för planeten Jorden sker bara i stora cykeln var 75000 år. Och består av tre mindre cykler på ungefär 25000 år. Planeten förbereder sig då för att härbergera mer liv med högre densitet.

Ordet Ascension

Ascension är ett ord som de flesta inte har i sitt vokabulär och därför behöver en förklaring.

 1. Ascension betyder inom religion att komma till himlen levande[1].
 2. Verbet ascension betyder att komma upp för en bättre överblick vilket är en ännu bättre förklaring i detta fall.
 3. Inom astronomi betyder det att ett objekt, som t ex en stjärna, stiger upp ovanför horisonten[2].
 4. Svenska översättningar enligt lexikon är uppstigande och himmelsfärd[3].

Sammanfattningsvis betyder ascension att bli ett med dig själv. Ljuskroppen kommer till alla de andra kropparna. Den fysiska kroppen, plasmakroppen, den eteriska kroppen, den astrala/känslomässiga kroppen, den mentala kroppen och själ-/ljuskroppen.

Lagen om Ett

Lagen om Ett är universella grundregler i Universum. På Jorden har dessa universella lagar medvetet undertryckts och ersatts av religioner.

Allt som sker i Universum hos allt levande lagras i Matrisen. Och allt som har skett finns lagrat.

Ascension enligt Lagen om Ett sker på ett positivt sätt om man gör fler tjänster för andra än sig själv (mer än 50 %). Eller på ett negativt sätt om man gör mer än 95 % av alla tjänster för sig själv. Det är med andra ord betydligt lättare att uppnå ascension på ett positivt sätt än ett negativt sätt. Och man förstår hur onda de mörka krafterna behöver vara för att lyckas med sin ascension.

Konsekvenser av massmeditationen

För att lyckas med meditationen behöver man träna i förväg på den och åskådliggöra begreppen som finns i den. Man behöver skapa ett eget samband till

Vetenskapliga undersökningar har bekräftat de positiva effekterna av massmeditation där helheten blir större än summan av delarna. I själva verket mycket större där det sker en exponentiell ökning av effekten ju fler som deltar.

Så varje person som medverkar i denna aktivitet hjälper till att ta Vattumannens tidsålder närmare oss.

Aktiveringen som massmeditationen innebär hjälper Ljusets Styrkor att grunda ljusets energi på Jordens yta. Och därmed möjliggöra total borttagning av Coronaviruset, hjälpa till att ta bort all rädsla som pandemin har skapat, att motverka alla planer som de Mörka krafterna har med att utlösa denna epidemi, och till att hjälpa till att vrida planetens utveckling tillbaka till den mest positiva tidtabellen för ascension (i Vattumannens tidsålder).

Förberedelser inför massmeditationen

 1. Sudda ut alla program: Man behöver sudda ut alla program som kroppen är programmerade med. Alla människor har skrivit på kontrakt som ger de mörka krafterna tillåtelse att plantera implantat i oss och kontrollera oss.
 2. Först begreppen: Man behöver förstå begreppen som visualiseras i meditationen.
 3. Träna på meditationen: Man behöver träna på meditationen i förväg så att man kan visualisera och har ett flyt i meditationen. Egot behöver tystas (se Utöka dit medvetande inom Lagen om Ett).

Borttagning av Primära kontrakt

Primära kontrakt och primära implantat måste tas bort om vi skall kunna bli självstyrande varelser. Detta är en åkallan och befallning att ta bort implantaten:

Svenska

“I namnet av mitt Jag är närvaro
I namnet av Jag är som jag är
ställer jag in och annullerar alla mina kontrakt & överenskommelser med de mörka krafterna
i det förgångna, nuet och framtiden.
Och jag gör dekret och jag kommenderar
Alla konsekvenser av dessa kontrakt till att vara noll och ogiltiga.
Så må det vara och så är det.”

English

“In the name of my I Am Presence
In the name of the I Am that I Am
I cancel and nullify all my contracts & agreements with the dark forces
past, present and future.
And I decree and I command
All consequences of these contracts to be null and void.
So be it and so it is.”

Implantat triangulering

Implantat är ett svart hål och kopplar oss till den primära anomalin. De två huvudsakliga implantaten separerar oss från Källan och separerar Man från Kvinna.

Borttagning av implantat i främre huvudet

Vi kan underminera det grundläggade trosystemet genom trianguleringsprocessen. Ta ett papper och skriv ner följande:

"Jag är Gud". Bredvid skriv ner: "Jag är inte Gud".
På nästa rad skriv ner de två tro systemen igen. Fortsätt att skriva tills hela sidan är fylld.

Genom att göra denna process löses effekten av de primära implantaten i främre huvudet bort som separerar oss från Källan.

Borttagning av implantat i solar plexus

Det andra implantatet är placerat i solar plexus ungefär två till tre fingerbredder ovanför naveln. Det separerar Man från Kvinna. Genom att göra samma skrivprocess igen, fast med fraserna "Sex är inte kärlek" och "Sex är kärlek" som kan effekterna även av detta implantat upplösas.

Meditationsinstruktioner

 1. Använd din egen teknik för att ta dig till ett avslappnat tillstånd för medvetandet.
  Use your own technique to bring you to a relaxed state of consciousness.
 2. Uppge din avsikt att denna meditation är ett verktyg för att skifta planeten till den mest optimala tidslinjen och som ett verktyg för att fullständigt ta bort coronaviruset.
  State your intent to use this meditation as a tool to shift the planet into the most optimal timeline and as a tool to completely remove the coronavirus.
 3. Visualisera ett torn av starkt vitt ljus som kommer från den kosmiska centala Solen, som sedan distribueras till centrala Solar av alla galaxer i detta Universum.
  Sedan visualisera att detta ljus kommer in till den galaktiska centrala Solen, sedan genom vår galax, sedan in i vårt Solsystem och går igenom alla varelser av Ljus inuti vårt Solsystem och sedan genom alla varelser på planeten Jorden och också genom din kropp till mitten på Jorden.
  Visualize a pillar of brilliant white Light emanating from the Cosmic Central Sun, then being distributed to Central Suns of all galaxies in this universe.
  Then visualize this light entering through the Galactic Central Sun, then going through our Galaxy, then entering our Solar System and going through all beings of Light inside our Solar System and then through all beings on planet Earth and also through your body to the center of the Earth.
 4. Visualisera att detta Ljus omvandlar allt kvarvarande coronavirus på Jorden, disinfekterar alla infekterade områden på planeten, helar alla patienter, och tar bort alla rädslor som hänger samman med denna epidemi och återställer stabilitet.
  Visualize this Light transmuting all remaining coronavirus on Earth, disinfecting all infected areas on the planet, healing all patients, removing all fear associated with this epidemic and restoring stability.
 5. Visualisera att raden av händelser på planeten Jorden skiftar till den mest positiva tidslinjen som är möjlig, skiftar iväg från alla epidemier, iväg från alla krig, iväg från all global dominans.
  Visualisera vitt, rosa, blått och guldfärgat Ljus som helar alla ojämlikheter, suddar ut all fattigdom och ger överflöd till hela Mänskligheten.
  Visualisera en ny stor kosmisk cykel i Vattumannens ålder börjar, ger rent Ljus, kärlek och lycka till alla varelser på Jorden.
  Visualize the course of events on planet Earth shifting into the most positive timeline possible, shifting away from all epidemics, away from all wars, away from all global domination.
  Visualize white, pink, blue and golden Light healing all inequalities, erasing all poverty and bringing abundance to all humanity.
  Visualize a new grand cosmic cycle of the Age of Aquarius beginning, bringing pure Light, Love and Happiness to all beings on Earth.

Föreslagen tidsrymd för meditationen är 20 minuter.

Faserna hos Solens Mikronova & Jordens Ascensionsprocess

Faserna hos Solens Mikronova

Vår planetära ascensionsprocess startade på allvar den 21:a januari år 2020, (med genombrottet av vår meditation). Vi är nu i andra fasen av fasövergångsprocessen.

Fas I

December 21, 2012 – January 21, 2019 – Denna fas frigjorde mycket mörker. Ren koppling med (Källans?) energi för att absorbera och transformera mörker. Ju mer ljus, desto mer mörker kan omvandlas.

Fas II

January 21, 2019 -....... Bubblor av ljus kondenserar med mycket mer ljus som är närvarande. Mer ljus som finns tillgängligt eftersom mer ljus inte absorberas av mörkret. Ljuset finns tillgängligt att öka (våra frekvenser och utveckling).

Det är mycket aktiviteter bakom ridån för att planera för att leva och att hela, såväl som uppenbarliga tecken på att matrisen blir ogjord. Denna fas blir kortare än fas I.

Fas III

Slutligen är det exponentiell tillväxt på ljus och frekvenser. Bubblor bildas snabbare och stiger... Avslöljanden görs och själsfamiljer skapas. Händelsen kommer att inträffa när maximalt med ljus knäcker matrisen och de mörka krafterna tas bort.

Ljuset tar över massmedia och det är tid för klimax på vår planetära ascensionsprocess.

Fas IV

Denna är en mycket instabil fas när gamla samhällen kollapsar. Makten hos de nya samhällena är övertagen av Ljusets krafter. All befolkning på Jordens yta går igenom en reningsprocess. Avslöjande av utomjordingar och en kritisk massa hos befolkningen når stabilitet

Fas V

Stabilisering och officiell första kontakt sker. Första ascension sker för 2000 stycken varelser. Den andra vågen av ascension har 100,000 varelser och för den tredje vågen är det miljoner.

Fas V & VI

Den andra kosmiska blixten (mikronovan) sker med dramatiska händelser inklusive fullständig polar förflyttning, som föregås av en magnetisk polförflyttning som redan har påbörjats. En gigantisk tsunami sker som blötlägger kustområden. Öar av ljus kommer att skyddas.

Resten av ytbefolkningen evakueras till ett annat stjärnysstem konstruerat av Pleiadernas folk. Den galaktiska supervågen...endast ljus kvarstår.

Earth Planetary Ascension Process (Engelska)

Phase I

December 21, 2012 – January 21, 2019 – This phase triggered much darkness. Pure connection with (Source?) energy to absorb and transform darkness. The more the light, the more darkness can be transformed.

Phase II

January 21, 2019 -………. Bubbles of light condense with much more light present. More light is available as all the light is not absorbed by the darkness. The light is available to increase (our frequencies and evolution).

There is much behind the scenes activity for planning for ways of living and healing, as well as obvious signs of the matrix becoming undone. This phase will be shorter than phase I.

Phase III

Eventually there is exponential increase in light and frequencies. Bubbles form faster and rise… Disclosures are made and soul families are formed. The Event will happen when the maximum light cracks the matrix and the dark forces are removed.

The Light forces take over the mass media and is the time of the climax of our planetary ascension process.

Phase IV

This is a very unstable phase when the old society collapses. The power of new society is taken over by the Light forces. All the surface population goes through a purification process. Disclosure of ET’s and a critical mass of the population reaches stability.

Phase V

Stablization and official first contact occurs. The first ascension occurs of 2000 beings. The 2nd wave will have 100,000 beings ascend and the 3rd wave there will be millions.

Phase V & VI

The 2nd cosmic flash occurs with dramatic occurrences including complete polar shift precede by a magnetic shift that has already started. A huge tsunami will occur that will inundate coastal areas. Islands of Light will be protected.

The rest of the surface population will be evacuated to another star system designed by the Pleiadians. The Galactic super wave … only light will remain.


Källor:
[1]: Wikitionary: "Ascension", 2020-03-14.
[2]: The free Dictionary: "Ascension", 2020-03-14.
[3]: Bab.la.se: "Ascension", 2020-03-14.
[4]: YouTube: Age of Aquarius, "Ascensionstidslinje / Meditation för att stoppa Coronaviruset April 4th/5th 2020", 2020-03-06.
[5]: The Portal - The Intelligence Hub for the Victory of Light, 2020-03-12.
[6]: Prepare For Change: "Cornerstone Cobra Articles", 2020-03-12.
[7]: Prepare for change - Galactic Codex, 2020-03-12.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte kräver skriftligt tillstånd. Kommersiella ändamål är inte tillåtna. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.