Lagen om icke-intervention

Astrobiologi

Lagen om icke-intervention är den Stora Universella Lagen om Utveckling som beaktas av högfrekventa civilisationer över hela multiversum. För att inte störa balansen hos skapelsen.

Inom vår galax Nataru så har åtminstone två omfattande organisationer lagen om icke-intervention som grundläggande regelverk. Inom Galaktiska Federationen av Världar (GFV) så heter den Primära Direktivet. Inom Anakhs imperium så heter den Dayyakura.

Primära Direktivet

Primära Direktivet (Prime Directive) växte fram när GFV skapades för ca 800000 år sedan i linjär jordtid. Paragraferna tar stor hänsyn till att inte störa mindre utvecklat liv, som ännu inte är interstellärt, genom att undvika att interagera med det annat än om andra civilisationer innanför eller utanför GFV interagerar med mindre utvecklade raser.

Det Primära Direktivet har introducerats via Star Trek för att skapa en bro mellan den gamla världen på Jorden på 1960-talet och den nya världen på 2020-talet.

Det Primära Direktivet är återgett på engelska, eftersom det kommunicerades via Michael Sallas kanal ExoPolitics.org, och är översatt till svenska.

Kommentarerna till de tio Primära Direktiven är gjorda av Kommendör Thor Han Eredyon som representerar GFV.

Tillägg till det Primära Direktivet

Ett tillägg till det nionde direktivet offentliggjordes 18:e maj år 2022 för att sätta stopp på problemen med Nebu[9]. Det tog månader eller kanske till och med år för GFV, så relativ som tid är på den större galaktiska skalan, att bestämma hur denna nya klausul medan den grundläggande egenskaperna hos den Stora Universella Lagen om Utveckling bibehålls. Den Universella Lagen om Utveckling är grunden till det Primära Direktivet, som stipulerar att utveckling (eng: evolution) är fri vilja. Det är om suveräniteten av fria beslut för varje medveten varelse eller kultur. Denna får inte störas. Allt är i resonans med den större lagen om utveckling anses vara giltig när den kommer från hjärtat och är inte påverkad av utvändiga källor.

Paragraf I

Prime Directive Paragraf I

The Prime Directive is to serve as a moral, ethical guide and legal template.

Svenska

Det Primära Direktivet fungerar som en moralisk, etisk guide och en laglig mall.

Paragraf I - Kommentarer

This section is relevant to any situation involving contact, in any form, between the Galactic Federation of Worlds and primary cultures. The Prime Directive is used as a moral guide regarding to the behavior of the Galactic Federation of Worlds and as a legal tool when a dispute occurs with a third party civilization.

Svenska

Denna sektion är relevant för alla situationer som inblandar kontakt, i någon form, mellan Galaktiska Federationen av Världar och dess primära kulturer. Det Primära Direktivet används som en moral guide beträffande uppträdandet hos Galaktiska Federationen av Världar och som ett lagligt verktyg när en dispyt uppstår med en tredjepartscivilisation.

Paragraf II

The Prime Directive is applicable to all cultures in any world that have not yet achieved interstellar travel capacity and have not established an organized continuous relationship with an evolved external interstellar culture.

Svenska

Det Primära Direktivet är tillämpligt för alla kulturer i alla världar som ännu inte har åstadkommit förmågan till interstellära resor och har inte etablerat en organiserad kontinuerlig relation med en utvecklad yttre interstellär kultur.

Paragraf II - Kommentarer


This requires to examine first the grade of the said culture, involving a classification scale we do possess. This goes as such:
Stage 1: “Developing”: Life forms non-organized in a structured society.
Stage 2: “Primary”: Life forms organized in a structured society having developed spiritual concepts.
Stage 3: “Interstellar”: Cuture having reached interstellar capacity and made contact by its own process with another galactic civilization.
Stage 4: “High”: Culture having reached 6th Density level and beyond.

Svenska

Detta kräver att undersöka först graden av den sagda kulturen, rörande en klassifikationsskala vi innehar. Den fungerar som så:
Steg 1: “Utvecklande”: Livsformer inte organiserade i en strukturerat samhälle/sällskap.
Steg 2: “Primär”: Livsformer organiserade i ett strukturerat samhälle som har utvecklat andliga begrepp.
Steg 3: “Interstellär”: Kultur som har nått interstellär kapacitet och har gjort kontakt med sin egen process med en annan galaktisk civilisation.
Steg 4: “Hög”: Kultur som har nått sjätte densiteten och högre.

Paragraf III

Nothing within these articles shall authorize the Galactic Federation of worlds personnel to intervene in matters which are essentially of the domestic, local or private jurisdiction of any planetary system, or shall require the members to submit such matters to settlement under any articles of the Galactic Federation of Worlds.

Svenska

Inget i dessa paragrafer auktoriserar Galaktiska Federationen av Världars personal att ingripa i den inhemska, lokala eller privata jurisdiktionen på något planetsystem, eller skall kräva att medlemmarna måste göra upp sådant under någon artikel av Galaktiska Federationen av Världar.

Paragraf III - Kommentarer

This is about disruptive interference in private affairs of a stage 2 culture using any section of the Prime Directive without avail from the High Council of the Galactic Federation of Worlds.

Svenska

Inget i dessa paragrafer auktoriserar Galaktiska Federationen av Världars personal att ingripa i den inhemska, lokala eller privata jurisdiktionen på något planetsystem, eller skall kräva att medlemmarna måste göra upp sådant under någon artikel av Galaktiska Federationen av Världar.

Paragraf IV


As the right of each sentient species to live following the greater universal law of Free Will, in accordance with its natural and biological cultural evolution is considered sacred, no members or personnel of the Galactic Federation of Worlds may interfere with the normal, autonomous and healthy development of native life, society and culture. Such interference includes introducing superior knowledge, strength or technology, to a world whose members and society are incapable of handling such advantages wisely, judged on their present level of spiritual, moral and technological evolution.

Svenska

Som rättighet för varje medveten art att leva följande den större universella lagen av fri vilja, i enighet med dess naturliga och biologiska kulturella utveckling anses vara helig, ingen medlem eller personal av Galaktiska Federationen av Världar får blanda sig i den normala, autonoma och hälsosamma utvecklingen av inhemskt liv, samhälle och kultur. Sådan inblandning inkluderar att införa överlägsen kunskap, styrka eller teknologi, till en värld vars medlemmar och samhälle inte är förmögna att hantera sådana fördelar vist, med gott omdöme på deras befintliga nivå av andlighet, moral och teknisk utveckling.

Paragraf IV - Kommentarer

This is about the illegal influence upon the natural development of the global conciousness of a stage 2 culture.

Svenska

Detta är om det olagliga påverkandet av den naturliga utvecklingen av det globala medvetandet av en steg 2-kultur.

Paragraf V

The Galactic Federation of Worlds cannot expose an evolving species to technology that the species has not yet discovered or is currently capable of developing and using.

Svenska

Den Galaktiska Federationen av Världar får inte exponera en utvecklande ras för teknologi som rasen inte ännu har upptäckt eller är befintligen kapabel av att utveckla och använda.

Paragraf V - Kommentarer

This is about illegally exposed advanced technologies to the visual percept of a stage 2 culture.

Svenska

Detta är om att olagligt exponera avancerade teknologier visuellt för en steg 2-kultur.

Paragraf VI

Sharing and seeding of technology above the lesser evolved race evolutionary capability of understanding is prohibited or taken to the necessary minimum.

Svenska

Att dela eller fröa teknologi över den mindre utvecklade rasens utvecklade förmåga till förståelse är förbjudet eller skall göras i minsta möjliga mån.

Paragraf VI - Kommentarer


This clause allows the introduction of technology above the understanding of the stage 2 species only and strictly when it is considered as crucial for the preservation of the said species. This process must be included within programs in agreement with the High Council of the Galactic Federation of Worlds, and completed in the greatest discretion with a restricted number of representatives of the said stage 2 culture.

Svenska

Denna paragraf tillåter införandet av teknologi över förståelsen av Steg 2-rasen endast och strikt när det anses vara avgörande för bevarandet av den berörda rasen. Denna process måste vara inkluderad i program i enighet med det Höga Rådet av den Galaktiska Federationen av Världar, och slutföras med största diskretion med ett begränsat antal representater av den relevanta Steg 2-kulturen.

Paragraf VII

It is forbidden to interact or communicate with any native resident of a lesser evolved planet or culture using any device, appliance, machine, tool, weapon, or invention representing an improvement upon the science and technology already in existence upon said planet.

Svenska

Det är förbjudet att samverka eller kommunicera med en infödd boende eller mindre utvecklad planet eller kultur med någon apparat, hjälpmedel, maskin, verktyg, vapen, eller uppfinning som representerar en förbättring av vetenskapen och teknologin som redan är i förekomst på nämnd planet.

Paragraf VII - Kommentarer


This relates to unauthorized individual communication with members of a stage 2 culture.

Svenska

Detta relaterar till icke tillåten individuell kommunikation med medlemmar av en steg 2-kultur.

Paragraf VIII

Spiritual and moral knowledge should also be restricted to a bare and necessary minimum only using communication methods and devices at the current level of understanding of the lesser evolved race.

Svenska

Andlig och moralisk kunskap skall också vara begränsat till ett nödtorftigt och nödvändigt minimum endast med användande av kommunikationsmetoder och apparater vid befintlig nivå av förståelse av dessa mindre utvecklade raser.

Paragraf VIII - Kommentarer

This stands for itself as words. It is about not telling members of a species directly what they have to do, nor revealing the true nature of the universe, unless they are endagered. In this case, and in accordance with the decision of the High Council of the Galactic Federation of Worlds, it is authorized, as part of an official program, to work at speeding the development.

Svenska

Dessa ord är självförklarande. Det är om att inte direkt tala om för medlemmar av en ras vad de måste göra, inte heller avslöja den sanna naturen av Universum, ifall de inte är hotade. I detta fall, och i enighet med beslutet hos det Höga Rådet av Galaktiska Federationen av Världar, är det godkänt, som del av ett officiellt program, att arbeta på att snabba upp utvecklingen.

Paragraf IX

It is not permitted to make contact with or interfere with lesser evolved races unless they are threatened by an outside source. In that case it is the moral obligation of the personnel of the Galactic Federation of Worlds to evaluate the situation to determine a suitable course of action.

Svenska

Det är inte tillåtet att kontakta eller påverka en mindre utvecklad ras om de inte är hotade av en källa utifrån. I det fallet är det den morala förpliktelsen hos personalen av Galaktiska Federationen av Världar att utvärdera situationen för att bestämma lämpliga tillvägagångssätt.

Paragraf IX - KommentarerThat is what happened with Terra. This section refers to using the Section I as a legal implement in a conflict with a third party. A stage 2 world non-member of the Galactic Federation of Worlds, interfered in any mean by a stage 3 interstellar civilization, is legally entitled to request assistance to the Galactic Federation of Worlds. In this legal proceeding, the Galactic Federation of Worlds has for duty to disclose its existence by making contact with official representatives of the threatened stage 2 culture, and offer assistance. If consent is officially given by the said stage 2 culture, to the Galactic Federation of Worlds, for receiving assistance, the Galactic Federation of Worlds is therefore given the right to expel and punish interfering stage 3 culture.

Svenska

Detta är vad som hände med Jorden. Denna paragraf hänvisar till att använda paragraf I som en laglig genomförandei en konflikt med en tredje part. En steg 2-värld som inte är medlem av Galaktiska Federationen av Världar, som påverkas på något sätt av en Steg 3-interstellär civilisation, är rättligt berättigad att begära hjälp hos Galaktiska Federationen av Världar. I detta legala förfarande har Galaktiska Federationen av Världar har plikten att avslöja dess existens genom att kontakta officiella representater hos den hotade steg 2-kulturen, och erbjuda assistans. Om medgivande officiellt ges av den nämnda steg 2-kulturen, till Galaktiska Federationen av Världar, för att få assistans, ges Galaktiska Federationen av Världar rätten att utvisa och straffa steg 3-kulturen som lägger sig i.

Tillägg till paragraf IX

The free will of a Stage 1 or Stage 2 planetary culture works in accordance with the Greater Universal Law of Evolution, when not coerced or influenced by an outside source working for their own benefit to the detriment of the said lesser evolved culture. Manipulation of free will upon a lesser evolved culture is nullified regarding the greater Universal Law of Evolution. It is in this case considered by The Prime Directive as interference, and the Galactic Federation of Worlds reserves the right to intervene.

Svenska

Den fria viljan hos en Steg 1 eller Steg 2 planetär kultur arbetar i överensstämmelse med den Stora Universella Lagen om Utveckling, när den inte är påtvingad eller påverkad av en utvändig källa som arbetar för deras egen nytta till skadan för den nämnda mindre utvecklade kulturen. Manipulering av fri vilja på en mindre utvecklad kultur ogiltigförklaras beträffande den Stora Universella Lagen om Utveckling. Det anses i detta fall av det Primära Direktivet som inblandning, och Galaktiska Federationen av Världar reserverar sig rätten att ingripa.

Paragraf X

Federation personnel may not violate this Prime Directive, unless they are acting to right an earlier violation or an accidental contamination of said culture. This directive takes precedence over any and all other considerations, and carries with it the highest moral obligation.

Svenska

Personal hos Federationen får inte bryta mot detta Primära Direktiv, såvida de inte försöker att rätta till en tidigare brott eller olycklig förvanskning av nämnd kultur.

Paragraf X - Kommentarer

This warns against banishment from the Galactic Federation of Worlds' community if members of a culture part of the Galactic Federation of Worlds infringes the Prime Directive 3 times.

Svenska

Detta varnar mot förvisningen från Galaktiska Federationen av Världars gemenskap om medlemmar av kulturen del av den Galaktiska Federationen av Världar kräker det Primära Direktivet tre gånger.

Primära Direktivet, tillhandahållet från GFV, som PDF.

Dayyakura

Dayyakura är Anakhimperiets version av den universella lagen om icke-intervention.

Begreppet Dayyakura är ett fascinerande ord på språket Ana'Kh uppbyggt av flera delar och betydelser.
Ra betyder högsta härskare.
Kura betyder högsta härskandet.
Aku betyder universum.
Akura betyder högsta universella lagar.
Dayya betyder människor eller kulturer.

Dayyakura betyder alltså de högsta universella lagarna för härskandet av människor och kulturer.


Källor:
[1]: YouTube - Michael Salla: "Did the Galactic Federation just release its Prime Directive", 2021-09-06.
[2]: Rumble - Exopolitics Today with Dr. Michael Salla: "Did the Galactic Federation just release its Prime Directive", 2021-09-06.
[3]: Exopolitics.org - "Did the Galactic Federation just release its Prime Directive", 2021-09-06.
[4]: Wikipedia "Prime Directive", 2021-09-07.
[5]: YouTube - Cosmic Agency: "Prime Directive", 2018-09-29.
[6]: Exopolitics.org - "Comparing Prime Directives of the Galactic Federation of Worlds & Star Trek", 2021-09-15.
[7]: YouTube - Michael Salla: "Comparing Prime Directives of the Galactic Federation of Worlds & Star Trek", 2021-09-15.
[8]: Rumble - Exopolitics Today with Dr. Michael Salla: "Comparing Prime Directives of the Galactic Federation of Worlds & Star Trek", 2021-09-15.
[9]: Elena Danaan: "The Seeders - Return of the Gods", 2022-09-21.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte kräver skriftligt tillstånd. Kommersiella ändamål är inte tillåtna. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.