Astrobiologi

Varför skulle liv vara något som är previligerat ett enda ställe i ett Universum som är nästintill oändligt? När man accepterar att vi inte är unika så öppnar en spännande värld upp som påverkar nästan allt.

Astrobiologi är vetenskapen som beskriver hur liv bildas, utvecklas och sprider sig i Universum. Med tanke på utvecklingen som har skett, och som just nu sker, så är detta ett väldigt intressant ämne inom astronomin. Och det är ett väldigt brett område som innefattar många vetenskaper som fysik, kemi, geologi, biologi, kommunikation och psykologi.

Astro i astrobiologi kommer från att alla atomer som liv baseras på förutom väte har skapats i stjärnor. Stjärnor skickar även ut mängder med biotiska partiklar.

Eftersom klimatkrisen på vår planet nu är så omfattande, och har inträffat på andra planeter som Venus, så ingår detta tema i behandlandet av astrobiologin.

Låt oss studera detta ämne mer i detalj. Men först en kort sammanfattning av området.

Astrobiologi

Sammanfattning av astrobiologin

 • NASAs definition av astrobiologi är studerandet av livets ursprung, utveckling, spridning och framtid i Universum.

Livets grunder

 • Allt biologiskt liv har genom, metabolism och halvgenomtränglig cellvägg.

 • Vatten i flytande form, som är enastående på makroskopisk nivå, är en förutsättning för utveckling av liv.

 • Vattnet kommer från meteorer, med ursprung längre ut i solsystemen, som under dess barndom slog ner på planeterna. Det finns spår efter vatten på alla stenplaneter i Solsystemet.

 • Kol har utomordentliga egenskaper som gör den lämpad till grundmaterial för uppbyggnad av liv. Den kan göra näst intill oändliga bindningar både med andra kolatomer och med andra molekyler i bl a genom.

 • Aminosyrorna, som är byggstenar för liv och bygger upp genom, uppstår förvånansvärt lätt om förutsättningar finns i form av vatten, kol, kväve och väte samt energi. Men frånvaro av syre.

 • Planeter runt stjärnor är det naturligaste stället där dessa förutsättningar kan uppfyllas under tillräckligt lång tid.

 • Den beboliga zonen, där vatten är flytande vid ytan på planeten, flyttas utåt från stjärnan allt eftersom den åldras p g a att atomerna i stjärnans kärna blir tyngre. Det gör att optimal himlakropp för liv kan förändras under ett solsystems livsålder.

 • Planetens atmosfärs sammansättning har större betydelse för flytande vatten än avståndet från stjärnan.

 • Att planeters inre med tiden slutar att rotera relativt planetens yta leder till att framförallt mindre planeter tappar sitt magnetfält och atmosfären blåser bort. Detta inträffade för Mars som nu har ett atmosfärstryck som är en hundradel av Jordens och aldrig kommer att kunna bli beboelig igen på samma sätt som Jorden är idag.

Spridande av liv

 • Byggstenar för liv kan även även transporteras till planeter och kallas då för panspermia. Antingen naturligt från en en annan himlakropp när meteorer slår ner på den och biologiskt material övernår flykthastigheten via ketchupeffekten så att den kommer ut i rymden. Eller styrd panspermia när en annan civilisation medvetet tar liv till andra planeter. Det kan ske med rymdskepp alternativt genom skickar ut metallsfärer fyllda med biologiskt material i interstellära rymden, vilket är mindre okontrollerat. Tecken på styrd panspermia har hittats i Jordens atmosfär i form av mikroskopiska metallsfärer av titan fyllda med biologiskt material.

 • Stjärnor ger ifrån sig inte bara mer än 99 % av all energi som liv tar upp i form utav ljus utan även livsgivande biotiska partiklar.

Klimat

 • Det gäller att låta hydrokarbonerna stanna i marken och inte använda dem till transport och uppvärmning. Koldioxid och metan är starka växthusgaser när de når atmosfären som inte går att stoppa tillbaka i marken hur som helst. De leder lätt till en skenande uppvärmning av planeten, via irreversibla tippningspunkter, vilket eliminerar allt högre stående liv på bara några generationer p g a missväxt.

 • Exponentiell termiskt händelse av klimatet skedde på Venus som idag har en växthuseffekt på otroliga 460 Kelvin. Att jämföra med Jordens på 30 Kelvin från förindustriell tid där vi inte klarar mer än högst 1,5 Kelvin ytterligare uppvärmning.

 • Klimatkrisen är i full gång och kommer att gå mycket snabbare än vad de flesta påstår.

 • Under 2019 dödades omkring en miljard djur, men mindre än 1000 stycken människor, i bränder framförallt i Brasilien och Australien. Australien är bl a den sista kontinenten på Jorden där bin inte har varit drabbade av kvalster.

 • Det räcker med tre dåliga skördeår i rad på Jorden för att massvält skall uppstå. 2019 var ett sådant år. Den stora majoriteten av människan har tappat kontakten med naturen och tar mat i affären för självklart.

 • Växthusgaser som väl nått atmosfären är näst intill omöjliga att reversera annat än på kosmiska tidsskalor. Maximala mängden koldioxid som går att leva med långsiktigt, ca 350 ppm, passerades år 1987. År 2020 är mängden koldioxid omkring 413 ppm och mängden metan 1,9 ppm, som kortsiktigt är 86 ggr kraftigare växthusgas än koldioxid, stiger snabbt nu när permafrosten har börjat smälta.

 • Även om vi skulle sluta att släppa ut antropogena växthusgaser i atmosfären helt och hållet i morgon så skulle det bli följdeffekter som ökar temperaturen ytterligare med minst 2,5 grader innan temperaturen (förhoppningsvis) kommer att börja minska.

 • I stort sett alla väpnade konflikter idag har sitt ursprung i klimatkrisen. Syrien hade den värsta perioden av torka på 900 år under tio år innan kriget bröt ut.

 • De mest priviligerade kan lämna Jorden och bo på en annan planet som lösning på klimatkrisen. Det kan inte övriga.

Mat

 • Mindre än fyra procent av biomassan på Jorden finns nu kvar av vilda djur. Mer än 35 % består av människor och 60 % av djuren som vi äter och umgås med. Om människan åt mindre mängd kött skulle det finnas gott om plats för vilda djur och diversitet.

 • De flesta civilisationer vid de tempererade zonerna var huvudsakligen vegetarianer och levde mer i harmoni med naturen innan Västvärlden kolonialiserade dem. Idag är endast ca femton procent av människorna på Jorden vegeterianer.

 • Det går åt tio gånger mer resurser att ta fram en del kött än en del vegetariskt. Sex miljarder köttätande människor motsvarar 20 miljarder vegetarianer i resursåtgång eftersom en knapp tredjedel av en karnivors energiintag är från kött.

 • Sverige är inte självförsörjande på mat annat än framförallt potatis och morötter.

 • Alla åtta essentiella aminosyror finns i en varierad vegansk kost och ger större prestationsförmåga inom sport och vardag än en köttbaserad kost som leder till fetma och kardovaskulära sjukdomar.

 • De mest diversierade biotoperna på Jorden som finns kvar håller nu på att utrotas. Detta för att möjliggöra människans energikrävande livsstil och expansion ett tag till på billigaste sätt. Djungeln har konverterats till palmoljeplanteringar genom bränder och avverkning. Allt det oerhört genetiskt diversa livet i skogarna dör givetvis samtidigt. På någon generation blir områdena till öknar likt Sahara är idag.

 • Jordens långsiktiga kapacitet är långt mindre än dagens belastning från befolkningen. Hennes motståndskraft är imponerande stor men när väl systemet havererar så går kollapsen snabbt.

 • Det är troligtvis sista gången som en civilisation finns på Jorden eftersom den inre gränsen av den nominella beboeliga zonen ligger på ca 95 % av Jordens avstånd från Solen och en exponentiell termisk händelse är väldigt svår att reversera.

Energi

 • Det är avgörande att teknologi utvecklas som inte är beroende av hydrokarboner. Näst intill oändliga mängder gratis energi finns inneboende i elektromagnetismen. Vars obegränsade lagar beskrivs av 20 stycken Hamiltonska kvaternioner.

 • Att konvertera till solceller och vindkraftverk kommer inte att räcka eftersom de kräver elektrokemiska batterier för temporär lagring av energi, vilka är resurskrävande att tillverka. Dessutom tar ofta solceller upp för mycket mark som skulle kunna användas för att binda kol, matframställning och utöka den genetiska mångfalden.

 • Dysonsfärer är alltså inte nödvändiga för tillräcklig energitillgång hos avancerade civilisationer. Tar man allt material i Solsystemet förutom Solen blir inte sfären tjockare än 4 decimeter på 2 ljusårs avstånd från Solen. Och den är inte gravitationellt stabil.

 • Det finns statistiskt sett miljontals planeter i Vintergatan som har syrerik atmosfär och därmed är beboeliga.

Transport & kommunikation

 • Eftersom Universum har funnits nio miljarder längre än Tellus är det troligare att civiliserat liv på andra planeter i Universum har hittat oss innan vi hittar dem. Och förmodligen gjorde det för väldigt länge sedan.

 • Eftersom det är lätt att förflytta sig i rumtiden så är troligare att högt stående liv på en planet är konstruerat av andra civilisationer, via intelligent design, än framtagna från början via evolution. Därför finns en kosmisk regel om att civilisationer inte skall påverka andra planeter innan de har nått en viss mental mognadsgrad. Vilket respekteras av de flesta civilisationer och som finns upptagen bl a i Star Trek.

 • För att kunna transportera liv från moderplaneten till andra solsystem effektivt behövs antigravitationsdrift som också finns inneboende i elektromagnetismen. Den möjliggör diskreta hopp genom både rum och tid. Detta bemästrades av Tyskland senast år 1938 och av USA år 1954.

 • Att mänskligheten fortfarande existerar är ett tecken på att utomjordingar i allmänhet är fredliga. De har förmodligen hindrat oss från att utrota oss själva med kärnvapen men de kommer förmodligen inte att rädda oss från klimatkatastrofen.

Religion & medvetande

 • Religion uppfanns på Jorden för att inge rädsla hos befolkningen, kontrollera dem och möjliggöra girighet hos skaparna. Många stellära civilisationer känner inte till vad religion är.

 • Girighet hos människan är det ultimata hotet mot mänskligheten och livet på Jorden. Därför är det viktigt av avveckla religion och hitta tillbaka till det spirituella.

 • Det är avgörande att människan blir mentalt medveten om vi vill överleva på Jorden och sprida oss från Tellus. Ett systematiskt utforskande av vårt normalt sett undertryckta mentala inre behövs för att detta skall vara möjligt.

 • Tallkottskörteln, i mitten av hjärnan, är centrumet för kopplingen till det undermedvetna. I stort sett alla däggdjur har tallkottskörtel och förmåga till telepatiska förmågor.

 • Tankens påverkan är oändlig, både i hastighet och räckvidd, via dess icke-lokalitet. Allt som har hänt, och troligtvis komma att hända, i Universum finns lagrat i den universella databas som Max Planck (1858-1947) kallade Matrisen.

Artificiell intelligens

 • Kiselbaserat liv kan troligtvis inte utvecklas från början helt på egen hand. Men kan utvecklas, via intelligent design, av kolbaserat liv.

 • Kiselbaserat har långt större potential än kolbaserat liv eftersom det inte är begränsat i storlek till kraniet hos en organism, neutronerna kan byta tillstånd miljoner gånger snabbare och signalerna kan röra sig med ljusets hastighet istället för 100 m/s. Och färdigheter behöver inte läras utav varje organism utan kan replikeras.

Fortsätt nu upptäcksfärden inom astrobiologin efter denna kompakta sammanfattning genom att studera hur vetenskapen har utvecklats i Astrobiologins utveckling.


Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2019- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.