Astrobiologi

Varför skulle liv vara något som är priviligerat ett enda ställe i ett Universum som är nästintill oändligt? När man accepterar att vi inte är ensamma så öppnar en spännande värld upp som påverkar nästan allt som händer på Jorden.

Astrobiologi är vetenskapen som beskriver hur liv bildas, utvecklas och sprider sig i Universum. Med tanke på utvecklingen som har skett, och som just nu sker, så är detta ett väldigt intressant ämne inom astronomin. Och det är ett väldigt brett område som innefattar många vetenskaper som fysik, kemi, geologi, biologi, kommunikation, psykologi och exopolitik.

Astro i astrobiologi kommer från att alla atomer som liv baseras på förutom väte har skapats i stjärnor. Stjärnor skickar även ut mängder med biotiskt materia.

Jorden och Homo Sapiens Sapiens befinner sig nu i speciellt skede av sin historia där vi exponeras för vår omvärld i Universum på ett helt nytt sätt.

Låt oss studera detta ämne mer i detalj. Men först en kort sammanfattning av området.

Astrobiologi

Sammanfattning av astrobiologin

 • NASAs definition av astrobiologi är studerandet av livets ursprung, utveckling, spridning och framtid i Universum.

Livets grunder

 • Enligt Lagen om En så är allt som har energi liv. Och allt liv har medvetande.

 • Allt är liv från en foton och uppåt. En foton kan förändra DNA hos biologiskt material som är hermetiskt avgränsat.

 • Allt som har energi är en vibration och vice versa.

 • Vatten i flytande form, som är enastående på makroskopisk nivå, är en förutsättning för utveckling av liv.

 • Vattnet kommer från meteorer, med ursprung längre ut i solsystemen, som under dess barndom slog ner på planeterna. Det finns spår efter vatten på alla stenplaneter i Solsystemet.

 • Kol har utomordentliga egenskaper som gör den lämpad till grundmaterial för uppbyggnad av liv. Den kan göra näst intill oändliga bindningar både med andra kolatomer och med andra molekyler i bl a genom.

 • Aminosyrorna, som är byggstenar för liv och bygger upp genom, uppstår förvånansvärt lätt om förutsättningar finns i form av vatten, kol, kväve och väte samt energi. Men frånvaro av syre.

 • Planeter, runt stjärnor, är det naturligaste stället där dessa förutsättningar kan uppfyllas under tillräckligt lång tid.

 • De flesta stjärnor är tillräckligt stabila under tillräckligt lång tid för att ge nästan all livsgivande energi till livet på planeterna på lagom avstånd från stjärnan.

 • Den beboliga zonen, där vatten är flytande vid ytan på planeten, flyttas utåt från stjärnan allt eftersom den åldras p g a att atomerna i stjärnans kärna blir tyngre. Det gör att lämpliga himlakroppar för liv i biosfären kan förändras under ett stjärnsystems livsålder.

 • Planetens atmosfärs sammansättning har lika stor betydelse för flytande vatten som avståndet från stjärnan. Intelligent liv utvecklades på t ex Mars, som är utanför Jorden i avstånd från Solen, för länge sedan.

 • Att planeters inre med tiden slutar att rotera relativt planetens yta leder till att framförallt mindre planeter tappar sitt magnetfält och atmosfären blåser bort. Detta inträffade för Mars som nu har ett påstått atmosfärstryck som är en hundradel av Jordens och aldrig kommer att kunna bli beboelig igen på samma sätt som Jorden är idag.

 • Stjärnor ger ifrån sig inte bara mer än 99 % av all energi som liv tar upp i form utav ljus utan även livsgivande biotiska partiklar.

 • Stjärnans egenskaper sätter grundförutsättningarna för hur det darwinistiska utvecklade livet utvecklas där.

 • Intelligent konstruktion påverkar sedan det darwinistiska livets utveckling mer eller mindre beroende på hur skyddat det är från yttre påverkan.

 • Meningen med Universum är enligt författaren att skapa medvetande i form av liv som sprids och observerar sig självt för att minska sin entropi genom att göra goda gärningar. För själen att uppleva olika saker, vanligtvis inkarnerad i olika kroppar, är väsentlig för själens frekvensökning och uppstigning.

Utvecklande & spridande av liv

 • Civilisationers utveckling är i många fall cyklisk snarare än linjär över långa tidsrymder. Bl a insåg Mayaindianerna att utvecklingen sker i cykler om 2160 år.

 • Byggstenar för liv kan även även transporteras mellan planeter och kallas då för panspermia. Antingen naturligt från en en annan himlakropp när meteorer slår ner på den och biologiskt material övernår flykthastigheten via ketchupeffekten så att den kommer ut i rymden. Eller styrd panspermia när en annan civilisation medvetet tar liv till andra planeter. Det sker vanligtvis med rymdskepp alternativt genom skickar ut metallsfärer fyllda med biologiskt material i interstellära rymden, vilket är mindre kontrollerat.

 • Tecken på styrd panspermia, i form av mikroskopiska metallsfärer av titan fyllda med biologiskt material, har hittats i Jordens yttre atmosfär.

 • Styrd panspermia via rymdskepp på Jorden via bortförande av personer där genetiskt material tas från personerna för reproduktionssyften och att blanda civilisationer för fortlevnad och bättre motståndskraft.

Klimat

 • Klimatet på planeter som Jorden med hav och fungerande plattektonism har en kol-kisel-cykel som reglerar klimatet på längre tidsskalor. Under de senaste tre miljoner åren så har temperaturen på Jorden hållits inom +/- 1,5 grader Celsius.

 • Det gäller att låta hydrokarbonerna stanna i marken, och inte använda dem till transport och uppvärmning, eftersom dessa restprodukter från biologiskt liv inte har avsikten att konsumeras. Koldioxid och metan är starka växthusgaser när de når atmosfären som inte går att stoppa tillbaka i marken hur som helst. De leder lätt till en skenande uppvärmning av planeten, via irreversibla tippningspunkter, vilket eliminerar allt högre stående liv på bara några generationer p g a missväxt.

 • Exponentiell termiskt händelse av klimatet skedde på Venus som idag har en växthuseffekt på otroliga 460 Kelvin. Att jämföra med Jordens på 30 Kelvin från förindustriell tid.

 • Under år 2019 dödades omkring en miljard djur, men mindre än 1000 stycken människor, i troligtvis med energivapen anlagda bränder framförallt i Brasilien och Australien. Australien är bl a den sista kontinenten på Jorden där bin inte har varit drabbade av kvalster hos bin.

 • Megaskogskronbränder, som inte går att stoppa av brandkåren, startas med energivapen från satelliter som släpper ut enorma mängder koldioxid i atomsfären. som snabbar på klimatkatastrofen. Bränder i myrmark under jorden släpper ut ännu större mängder koldioxid än megabränderna och är ännu svårare att släcka.

 • Växthusgaser som väl nått atmosfären är näst intill omöjliga att reversera annat än på kosmiska tidsskalor. Maximala mängden koldioxid som går att leva med långsiktigt, ca 350 ppm, passerades år 1987. År 2020 är mängden koldioxid omkring 413 ppm och mängden metan 1,9 ppm, som kortsiktigt är 86 ggr kraftigare växthusgas än koldioxid, stiger snabbt nu när permafrosten har börjat smälta.

 • Även om vi skulle sluta att släppa ut antropogena växthusgaser i atmosfären helt och hållet i morgon så skulle det bli följdeffekter som ökar temperaturen ytterligare med minst 2,5 grader innan temperaturen (förhoppningsvis) kommer att börja minska.

 • De mest priviligerade hade hoppats på att lämna Jorden och bo på en annan planet som lösning på klimatkrisen.

 • Makteliten på Jorden har grundat klimatrörelsen, med Greta Thunberg som frontfigur, för att uppröra känslorna hos befolkningen och hålla fokus borta på det som är ännu viktigare.

 • Klimatet förändras medvetet för att öka andelen metan i atmosfären och öka temperaturen för att göra det bättre lämpat för Ciakharreptilierna som gillar detta.

 • Klimatet manifesteras huvudsakligen genom Terra Hus förmåga att förändra verkligheten genom propaganda genom massmedia (MSM).

 • Genom att medvetet avstå från hjärnkontrollen via Matrisen och medvetet manifestera den verklighet vi vill ha, beträffande klimatet, så kan vi få ett balanserat klimat.

 • Det finns HAARP-teknologi globalt implementerat på Jorden som begränsar klimatförändringarna och återställer klimatet.

Mat

 • Mindre än fyra procent av biomassan på Jorden finns nu kvar av vilda djur. Mer än 35 % består av människor och 60 % av djuren som vi äter och umgås med. Om människan åt mindre mängd kött skulle det finnas gott om plats för vilda djur och diversitet.

 • De flesta civilisationer vid de tempererade zonerna var huvudsakligen vegetarianer och levde mer i harmoni med naturen innan Västvärlden kolonialiserade dem. Idag är endast ca femton procent av människorna på Jorden vegeterianer.

 • Det går åt tio gånger mer resurser att ta fram en del kött än en del vegetariskt. Sex miljarder köttätande människor motsvarar 20 miljarder vegetarianer i resursåtgång eftersom en knapp tredjedel av en karnivors energiintag är från kött.

 • Sverige är inte självförsörjande på mat utan producerar bara 40 % av den mat som konsumeras i landet. Framförallt potatis och morötter.

 • Alla åtta essentiella aminosyror finns i en varierad vegansk kost och ger större prestationsförmåga inom sport och vardag än en köttbaserad kost som leder till fetma och kardovaskulära sjukdomar.

 • Upplysningar från myndigheter om hur man bör äta nyttigt är ofta helt felaktiga och bidrar, tillsammans med utsläppande av stora mängder tungmetaller i naturen, till att människan lever mycket kortare och med lägre livskvalité än vad som annars hade varit fallet.

Energi

 • Det är avgörande att teknologi utvecklas som inte är beroende av hydrokarboner. Näst intill oändliga mängder gratis energi finns inneboende i elektromagnetismen. Vars obegränsade lagar beskrevs av James Clerk Maxwell (1831-1879) som 20 stycken Hamiltonska kvaternioner. Men som begränsades av Oliver Heaviside (1850-1925) till dagens "Maxwellska" ekvationer som bara använder tolv av dessa kvaternioner i begränsad form.

 • Att konvertera till solceller och vindkraftverk kommer inte att räcka eftersom de kräver elektrokemiska batterier för temporär lagring av energi, vilka är resurskrävande att tillverka. Dessutom tar ofta solceller upp för mycket mark som skulle kunna användas för att binda kol, matframställning och utöka den genetiska mångfalden.

 • Dysonsfärer är alltså inte nödvändiga för tillräcklig energitillgång hos avancerade civilisationer. Tar man allt material i Solsystemet förutom Solen blir inte sfären tjockare än 4 decimeter på 2 ljusårs avstånd från Solen. Och den är inte gravitationellt stabil.

 • Det skulle ta högst ett par år att industrialisera nollpunktsgeneratorer till alla. Uppfinningarna finns och de är enklare än trefasmotorer.

Transport & kommunikation

 • Eftersom Universum har funnits minst nio miljarder längre än Tellus är det troligare att civiliserat liv på andra planeter i Universum har hittat oss innan vi hittar dem. Och gjorde det för väldigt länge sedan.

 • Eftersom det är relativt lätt att förflytta sig i rumtiden så är troligare att högt stående liv på en planet är konstruerat av andra civilisationer, via intelligent design, än framtagna från början via evolution. Därför finns en kosmisk regel om att civilisationer inte skall påverka andra planeter innan de har nått en viss mental mognadsgrad. Vilket respekteras av de flesta civilisationer och finns upptagen Galaktiska Federationen av Världars Primära Direktiv som belyses bl a i Star Trek.

 • För att kunna transportera liv från moderplaneten till andra solsystem effektivt behövs antigravitationsdrift som också finns inneboende i kvantversionen av elektromagnetismen. Den möjliggör diskreta hopp genom både rum och tid. Detta bemästrades av Tyskland på 1930-talet och av USA år 1954.

Artificiell intelligens

 • Kiselbaserat liv kan troligtvis inte utvecklas från början helt på egen hand. Men kan utvecklas, via intelligent design, av kolbaserat liv.

 • Kiselbaserat har långt större potential än kolbaserat liv eftersom det inte är begränsat i storlek till kraniet hos en organism, neutronerna kan byta tillstånd miljoner gånger snabbare och signalerna kan röra sig med ljusets hastighet istället för 100 m/s. Och färdigheter behöver inte läras utav varje organism utan kan replikeras.

 • Artificiell intelligens och annan avancerad teknologi måste användas med respekt eftersom det finns negativa livsformer som sprids i Universum via fotoner och kan ta över humanoider, planeter och hela galaxer.

 • Arkoner, som har funnits på Jorden i eoner, förstärkte sin närvaro på Jorden år 1996 från Orion och år 2016 tillfälligt hade kontroll över nästan hela Solsystemet sägs vara en sådan livsform.

 • Utomjordiska civilisationer är mycket försiktiga för att inte smittas av livsformer baserade på artificiell intelligens.

 • Kiselbaserade livsformer aktiveras av elektromagnetiska pulser som sker när stjärnor får mikronovautbrott. Den Djupa Staten, som kontrolleras av artificiell intelligens, är därför angelägna om att en solblixt skall inträffa.

Religion & andlighet

 • Religion uppfanns för att inge rädsla hos befolkningen, kontrollera dem och möjliggöra girighet hos skaparna. Många stellära civilisationer känner inte till vad religion är.

 • Girighet hos människan är det ultimata hotet mot mänskligheten och livet på Jorden. Därför är det viktigt att hitta tillbaka till det andliga (spirituella). Men inte till någon religion.

 • Det behövs ingen religion utan endast den andlighet som vi kan hitta inom oss.

Genetik

 • Homo Sapiens Sapiens är ett galaktiskt fredsexperiment. (Inter-)galaktiska krig har under eoner förhindrat galaktisk fred p g a separationen av raser mellan ljus och mörker.

 • Vår genetiska uppsättning är en blandning av 22 stycken andligt och tekniskt avancerade utomjordiska civilisationer.

 • Vår genetiska uppsättning har begränsats av negativt orienterade utomjordiska civilisationer (Anunnaki) för upp till 350000 år sedan. Mindre än tio procent av vår generiska uppsättning är aktiv vilket innebär att vi har tio gånger större framförallt mental förmåga som är för tillfället inaktiverad.

 • Vår generiska uppsättning är en blandning av både positivt och negativt orienterade utomjordiska civilisationer. Det är seriöst försök att skapa långsiktig fred och kärlek i galaxen genom att nu frigöra Homo Sapiens Sapiens mentalt och fysiskt. Som har omfattande traumatiska upplevelser efter sin tid i reinkarnationscykeln på minst 26000 år och kanske upp till en halv miljon år.

 • Vår generiska uppsättning har använts som en honungsfälla för att lågfrekventa arkoner skall använda oss på Jorden för att fånga bikupeanslutna utomjordingar och knäcka den kvantmässiga frekvenskoden hos Dominion.

Medvetande & parallella verkligheter

 • Det är avgörande att människan blir mentalt medveten och tar sig ur den mentala kontrollen och vi vill ha en positiv livsupplevelse på Jorden och bli interstellär. Ett systematiskt utforskande av vårt normalt sett undertryckta mentala inre behövs för att detta skall vara möjligt.

 • Ett uppvaknande håller på att ske bland Jordens befolkning tack vare de pulser av gammastrålning som kommer in från Solen, borttagande av teknologi för mental kontroll, Fotonbanden och Galaktiska Federationen.

 • Tallkottskörteln, i mitten av hjärnan, är centrumet för kopplingen till det undermedvetna. I stort sett alla däggdjur har tallkottskörtel och förmåga till telepatiska förmågor.

 • Genom att gå inom kan vi utforska en värld som är lika verklig och omfattande som den yttre världen. Och minst lika viktig.

 • Tankens påverkan är oändlig, både i hastighet och räckvidd, via dess icke-lokalitet. Allt som har hänt, och troligtvis komma att hända, i Universum finns lagrat i den universella databas som Max Planck (1858-1947) kallade Matrisen och indierna kallar för det Akashiska Minnet.

 • Lagen om En beskriver de universella grundreglerna för förhållningssättet hos varelser mot sig själv och andra. Genom dessa så kan själar uppnå uppstigning.

 • Den mentala frekvensen med vilken en varelse svänger bestämmer dess mentala densitet. Katter har mer än dubbelt så hög mental frekvens (150 MHz) som människor (70 MHz) och är därmed mer mentalt utvecklade.

 • Plancks konstant är betydligt större i den femte densiteten (5D) relativt än i den tredje densiteten (3D). Det innebär att olika parallella verkligheter är mer påtagliga och den kollapsade sannolikheten kan (för-)ändras lättare än i den tredje densiteten.

Interaktion mellan ljus och mörker

 • Mörker kan inte existera utan ljus.

 • Ljus behöver mörker, åtminstone en del, för att själen skall kunna lära sig lärdomar om olika aspekter i Universum på ett tillräckligt bra sätt.

 • Det är en positiv tidslinje som är stabilt manifesterad efter framgångsrikt genomförande av Stormen där Homo Sapiens Sapiens blir och det behövs ingen solblixt för att få till en förändring.

 • Den negativt orienterad tidslinje kontrollerad av artificiell intelligens via minst två negativa utomjordiska civilisationer som i sin tur styr makteliten på Jorden i flera nedåtgående steg via hemliga sällskap och infiltrerade organisationer.

 • Den andra är en positiv orienterad tidslinje som är andlig och följer Den galaktiska kodexen definierad av Den Galaktiska Federationen av Ljus. Den har hittills mestadels påverkat Jordens utveckling via det astrala av olika anledningar.

 • Den negativt orienterade artificiella intelligensen har som plan i sin nya världsordning att konventera allt biologiskt liv på Jorden till syntetiskt liv eftersom de annars inte kan behålla kontrollen över det biologiska livet som uppstiger till en högre dimension (5D) än den mörka sidan kan befinna sig i (4D). Samt att den yttersta makteliten kan uppstiga från fjärde till femte dimensionen negativ.

 • Det pågår just nu en av Galaktiska Federationen av Ljus saktionerad omfattande militär operation, både på Jorden och i hela Solsystemet, för att avsätta de negativa entiteter som har styrt Jorden i det fördolda sedan vår relativt korta historias begynnelse. Denna sker i samband med att Jorden och dess innevånare byter verklighet från tredje densiteten positiv (tredje dimensionen) till fjärde densiteten positiv (femte dimensionen).

Nya Jorden

 • Den Nya Jorden är den verklighet som existerar i femte dimensionen / fjärde densiteten.

 • Den Nya Jorden i 5D kommer att ersätta den befintliga Jorden i 3D.

 • Den Nya Jorden blir vad vi gör den till utan de begränsningar som existerar inom matrisen i 3D. Potentiellt sett utan miljöförstöring, kärnvapen, dolda lögner, babyloniskt pengasystem, smutsig hydrokarbonbaserad energi och andra begränsningar.

Fortsätt nu upptäcksfärden inom astrobiologin efter denna kompakta sammanfattning genom att studera hur vetenskapen har utvecklats i Astrobiologins utveckling.


Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2019- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.