Astrobiologi

Varför skulle liv vara något som är previligerat ett enda ställe i ett Universum som är nästintill oändligt? Idag vet vi att Jorden är en planet som kretsar kring Solen, och att Solen är en ganska genomsnittlig stjärna av ungefär 200 miljarder andra i en galax som i sin tur bara är en av ungefär 1000 miljarder galaxer i Universum. Och att det förmodligen finns näst intill oändligt många parallella universum. Tack vare bl a framsteg inom bl a astronomi så har människan kunnat börja hitta planeter runt andra stjärnor som är lämpliga för liv.

Astrobiologi är vetenskapen som beskriver hur liv bildas, utvecklas och sprider sig i Universum. Med tanke på utvecklingen som har skett, och som just nu sker, så är detta ett väldigt intressant ämne inom astronomin. Eftersom klimatkrisen är så omfattande så Låt oss studera detta ämne mer i detalj. Men först en kort sammanfattning av området.

Astrobiologi

Sammanfattning av astrobiologin

 • NASAs definition av astrobiologi är studerandet av livets ursprung, utveckling, spridning och framtid i Universum.

 • Allt liv har genom, metabolism och halvgenomtränglig cellvägg.

 • Vatten i flytande form är en förutsättning för utveckling av liv.

 • Vattnet kommer från meteorer, med ursprung längre ut i solsystemen, som under dess barndom slog ner på planeterna.

 • Kol har utomordentliga egenskaper som gör den lämpad till grundmaterial för uppbyggnad av liv. Den kan göra näst intill oändliga bindningar både med andra kolatomer och med andra molekyler i bl a genom.

 • Aminosyrorna, som är byggstenar för liv och bygger upp genom, uppstår förvånansvärt lätt om förutsättningar finns i form av vatten, kol, kväve och väte samt energi. Men frånvaro av syre.

 • Planeter runt stjärnor är det naturligaste stället där dessa förutsättningar kan uppfyllas under tillräckligt lång tid.

 • Det finns spår efter vatten både på Venus och Mars. Därmed är det fullt möjligt att det har funnits liv där.

 • Byggstenarna för liv kan även transporteras till planeter med meteorer. När detta sker genom nedslag på en himlakropp som sprider byggstenarna vidare till en annan himlakropp kallas det för panspermia.

 • Den beboliga zonen, där vatten är flytande vid ytan på planeten, flyttas utåt från stjärnan allt eftersom den åldras p g a att atomerna i stjärnans kärna blir tyngre. Det gör att optimal himlakropp för liv kan förändras under ett solsystems livsålder.

 • Planetens atmosfärs sammansättning har större betydelse för flytande vatten än avståndet från stjärnan.

 • Att planeters inre till slut stelnar leder till att framförallt mindre planeter tappar sitt magnetfält och atmosfären blåser bort. Detta inträffade för Mars för ca en miljard år sedan som nu har ett atmosfärstryck som är en hundradedel av Jordens och aldrig kommer att kunna bli beboelig igen på samma sätt som Jorden.

 • Möjligheten för en civilisation att utveckla sin teknologi är stor under dess hydrokarbonintervall då betydligt större energiresurser än tidigare finns tillgängliga under en begränsad tid.

 • Det gäller att låta hydrokarbonerna stanna i marken eftersom koldioxid och metan som annars ansamlas i atmosfären är starka växthusgaser som annars leder till en skenande uppvärmning av planeten, via irreversibla tippningspunkter, vilket eliminerar allt högre stående liv p g a missväxt på bara någon generation. Detta har inträffat på Venus som idag har en växthuseffekt på otroliga 460 Kelvin.

 • Klimatkrisen är i full gång och kommer att gå mycket snabbare än vad de flesta påstår.

 • I stort sett alla väpnade konflikter idag har sitt ursprung i klimatkrisen. Syrien hade den värsta perioden av torka på 900 år under tio år innan kriget bröt ut.

 • Fyra miljarder vuxna köttätande människor motsvarar 20 miljarder vegetarianer i resursåtgång. Jordens långsiktiga kapacitet är långt mindre än dagens befolkningsmängd.

 • Mindre än fyra procent av biomassan på Jorden finns nu kvar av vilda djur. 30 % består av människor och 65 % av djuren som vi äter och umgås med.

 • De mest diversierade biotoperna på Jorden som finns kvar håller nu på att utrotas. för att möjliggöra människans expansion och livsstil ett tag till. Djungeln har konverterats till palmoljeplanteringar genom bränder och avverkning. Allt det oerhört genetiskt diversa livet i skogarna dör givetvis samtidigt.

 • De flesta civilisationer vid de tempererade zonerna var huvudsakligen vegetarianer och levde i harmoni med naturen innan Västvärlden kolonialiserade dem.

 • Det är avgörande att teknologi utvecklas som inte är beroende av hydrokarboner. Näst intill oändliga mängder gratis energi finns inneboende i elektromagnetismens lagar. Som beskrivs av 20 stycken Hamiltonska kvaternioner.

 • Att konvertera till solceller och vindkraftverk kommer inte att räcka.

 • Dyson-sfärer lär inte vara nödvändiga med denna typ av energi för avancerade civilisationer.

 • Växthusgaser som väl nått atmosfären är näst intill omöjliga att reversera annat än på kosmiska tidsskalor. Maximala mängden koldioxid som går att leva med långsiktigt, ca 350 ppm, passerades omkring år 1980. Idag (2019-09) är mängden koldioxid omkring 413 ppm och mängden metan, som är 86 ggr kraftigare växthusgas än koldioxid, 1,9 ppm, stiger snabbt nu när permafrosten har börjat smälta.

 • Det kan vara sista gången som en civilisation finns på Jorden eftersom den inre gränsen av den nominella beboeliga zonen ligger på ca 95 % av Jordens radie och en exponentiell termisk händelse är väldigt svår att återställa under de flesta förhållanden.

 • Det finns miljontals planeter i Vintergatan som har syrerik atmosfär och därmed är beboeliga. För att hitta dessa planeter, där åtminstone primitivt liv redan finns, så behöver dessa identifieras. Detta kan påbörjas med satelliter som Kepler, TESS och James Webb Telescope.

 • För att kunna transportera liv från moderplaneten till andra solsystem effektivt behövs antigravitationsdrift som också finns inneboende i elektromagnetismen. Den möjliggör samtidigt diskreta hopp genom rum och tid. Detta bemästrades av Tyskland omkring år 1938 och USA år 1954.

 • Eftersom Universum har funnits nio miljarder längre än Tellus är det troligare att civiliserat liv på andra planeter i Universum har hittat oss innan vi hittar dem. Och förmodligen gjorde det för väldigt länge sedan.

 • Att mänskligheten fortfarande existerar är ett tecken på att utomjordingar i allmänhet är fredliga. De har förmodligen hindrat oss från att utrota oss själva med kärnvapen men de kommer förmodligen inte att rädda oss från klimatkatastrofen.

 • Girighet hos människan är det ultimata hotet mot mänskligheten och planeten.

 • Den mest priviligerade kan lämna Jorden och bo på en annan planet som lösning på klimatkrisen. Det kan inte övriga.

 • Det är avgörande att människan blir mentalt medveten om vi vill överleva på Jorden och sprida oss från Tellus. Ett systematiskt utforskande av vårt normalt sett undertryckta mentala inre behövs för att detta skall vara möjligt.

 • Tallkottskörteln, i mitten av hjärnan, är centrumet för kopplingen till det undermedvetna. I stort sett alla däggdjur har tallkottskörtel och förmåga till telepatiska förmågor.

 • Tankens påverkan är oändlig, både i hastighet och räckvidd, via dess icke-lokalitet. Allt som har hänt, och troligtvis komma att hända, i Universum finns lagrat i den universella databas som Max Planck (1858-1947) kallade Matrisen.

Fortsätt nu upptäcksfärden inom astrobiologin efter denna kompakta sammanfattning genom att studera hur vetenskapen har utvecklats i Astrobiologins utveckling.


Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2019- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.