Ordlista


Relativitetsteorin - Huvudsidan
Relativitetsteorins utveckling
Michelson-Morleys experiment
Speciella relativitetsteorin
Differentialgeometri och tensorer
Allmänna relativitetsteorin
Fältekvationerna
Vad är krökning
Så beräknar man krökningen
Vad orsakar krökningen
Gravitationsstrålning
Bevisen för teorins korrekthet
Relativitetsteorin - Ordlista
Relativitetsteorin - Referenser och litteratur

Här följer en ordlista som förhoppningsvis förtydligar vissa abstrakta och krångliga begrepp:

 • Egentid: Är den tid som varje observatör upplever. Denna betecknas tau.gif (223 bytes) och är fundamental vid räknandet med 4-vektorer för partikeln eftersom endast dess egen tid är referensramoberoende.
 • Eter: Medium som behövs för att mekaniska signaler skall kunna fortplantas.
 • Gammafaktorn: Olinjär funktion som ger hur mycket ett observerat objekt förändras med begreppen längd, massa och tid vid den relativa hastigheten v. Funktionen för gammafaktorn har en lodrät asymptot vid hastigheten c - ljushastigheten - och är nedåt begränsad till ett.
 • Inertialram: Kallas det koordinatsystem som befinner sig i vila relativt en viss observatör. För samtliga inertialramar gäller att fysikens lagar är identiska för alla objekt som befinner sig i vila relativt dem.
 • Invariant: Avståndet mellan två händelser i rumtiden är oberoende av valet av koordinatsystem.
 • Isotrop: Betyder att någonting är likadant i alla riktningar.
 • Koherent: Betyder att någonting är i fas. Gäller det ljusvågor så innebär detta att de förstärker varandra.
 • Kontravarians: Bevaras ej vid en transformation (TBC). 1-former är kontravarianta inom teorin för differentialformer. Har indexet upphöjt.
 • Kovarians: Bevaras vid en transformation(?). Vektorer är kovarianta inom teorin för differentialformer. Har indexet nedsänkt.
 • Kovariant derivata: En generalisering av begreppet partiell derivata som kompenserar för rummets krökning.
 • Lorentzram: Annat ord för inertialram.
 • Machs princip: En kropp i ett universum utan andra massor har ingen rörelsemängd.
 • Observatör: Fiktivt objekt som befinner sig i en lokal inertialram och som kan studera omgivningen utan att påverka den genom att ha väldigt liten massa.
 • Olinjär: Innebär att något inte är linjärt, d v s kan inte beskrivas överallt med raka linjer mer än ungefärligt i enstaka punkter.
 • Perihelium: Den punkt i en himlakropps elliptiska bana runt stjärnan där himlakroppen är som närmast stjärnan.
 • Postulat: Grundläggande konstateranden som kan sägas motsvaras av axiom inom matematiken.
 • Pseudoparadox: Fenomen som verkar vara en paradox men som vid en grundlig undersökning i själva verket inte är det.
 • Rumtid: Abstraherande av tiden till en fjärde dimension. Därefter räknar man som om rummet består av fyra dimensioner och får därmed möjligheten att bestämma händelser i rumtiden unikt.
 • Tankeexperiment: Fiktivt experiment, förknippat med Albert Einstein, som oftast är så extremt att det är omöjligt att genomföra i verkligheten men som hjälper till att komma vidare med utvecklandet och förståelsen av en teori.
 • Transformation: Matematisk operation som genom en funktion överför en uppsättning tillstånd till en annan uppsättning tillstånd.
Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.