Viktor Schauberger

Födelseland: Österrike-Ungern
Födelseår: 1885
Död år: 1958

Skogsvaktaren som upptäcker naturen

Viktor Schauberger föddes i Österrike år 1885-06-30 i Holzschlag i Mühlviertel området av det som idag är Övre Österrike. Holzschlag ligger på precis på gränsen mellan Österrike och Tjeckien och är förmodligen mer orört av denna anledning. Fadern var överskogsvaktare. Även Viktor utbildade sig till skogsvaktare och kunde utforska den orörda naturen. Han studerade laxens vandring upp för forsarna. Hade målsättningen blev med tiden att kopiera naturen och dess roterande egenskaper i tekniska konstruktioner för att skapa naturvänlig energi. Vattenvirvlar har samma struktur som dubbelhelixen och spiralgalaxer. Uppfann flygande föremål som drogs fram istället för att sköts på. Sonen Walter Schauberger sökte efter en matematisk formel på den virvlande strukturen.

Vattenvirvlar & timmertransporter

Viktor utvecklade framgångsrik teknologi för vattentransport av timmer. Timmer med högre densitet än vatten kunde transporteras genom att ha kallt vatten och ersätta uppvärmt vatten med kallt. Genom att arbeta med vattnets rörelse och temperatur kan man uppnå ett anomalitillstånd med högst densitet och motstånd. Där vattnet börjar att dra stockarna framåt. Detta på samma sätt som laxar kan dra sig upp genom vattenströmmar när vattenvirvlarna är lämpliga. Vatten virvlar fram i sin väg. Vattendrag vill slingra sig och inte flöda rakt fram. I kurvorna virvlar vattnet som mest. Vattnet “äter” upp mineraler i kurvorna och bildar grushögar via virvlar. Växlande mellan vänster- och högerkurvor kallade Schauberger för en flodgenerator. Vilket kan generera energi. Svensken Olof Alexandersson publicerade boken “Lebendes wasser” (Living water) som var den första boken om Schauberger, och hans teorier, och blev ett standardverk om Schauberger på 1970-talet. Temperaturvariationer är viktiga för vattnets energiprocesser i ett flöde. Temperaturvariationer får vatten att flöda snabbare eller långsammare. Vattnet saktar ner sig självt. Och skapar krusningar och virvlar. Det bildas elektrisk ström i ett virvlande vattendrag då lager med olika temperaturer gnider sig mot varandra. Det blir en pulserande likström i vattnet p g a dess rörelse i gravitationens riktning. Kan det vara som så att det svenska ordet ström kommer från att elektrisk ström uppstår i ett vattendrag? Schauberger skickade år 1930 ett brev med titeln “Turbulens” om vattnets turbulensegenskaper till Österrikiska Vetenskapsakademien om vattnets rörelse kopplat till temperaturen. Akademien lät det ligga i 50 år innan det offentliggjordes.

Skogens betydelse för vattenkretsloppet

Det är väldigt viktigt med skuggan som träden i skog ger ur en temperaturskillnadssynpunkt för vatten. Fulla vattenkretsloppet är när regnvatten regnar på mark som är kallare än vattnet, p g a jorden är i skugga, kan tränga ner i jorden relativt lätt och absorberas av jorden. Vattnet kan regenerera i marken och sedan långsamt avdunsta till atmosfären igen och bilda moln. Och det kan regna lagom mycket över en stor yta. Halva vattenkretsloppet är när marken saknar skugga t ex p g a att den har avskogats så att marken är varm jämfört med vattnet som regnar ner. Då kan inte vattnet tränga ner i marken utan ansamlas på färre topologiskt lägre ställen i större mängd med översvämningar som följd. Avdunstningen sker mer lokalt med konsekvensen att det blir mer moln och regnar mer på samma ställen och mindre på andra. Vattnet kan inte heller regenerera i marken.

Schauberger fick patent på vattenreningsmaskin som renar vatten till en kvalité motsvarande källvatten. Genom att rena, virvla och tillsätta mineraler till det. Utan hälsosam skogsmark finns det inte heller hälsosamt vatten. Victor kallade vatten för jordens blod. Svalare mark, skuggad av skog, absorberar sex gånger mer vatten än varm, oskyddad, jord. Och absorbera 90 % av vattnet som regnar. Schauberger uppmärksammade skogsdöden redan på 1920-talet p g a monokultur och det är komiskt att hans uppfinningar inom möjliggjorde det moderna skogsbruket. Han observerade även att skördarna minskar mer från jordbruk där jorden vänds med järnverktyg än andra typer av verktyg. Han utvecklade därför verktyg i koppar.


Källor:
[1]: "Die Natur kapieren und kopieren (Comprehend and copy nature)", Dokumentär av Franz Fitzke, 2008.
[2]: Wikipedia - Viktor Schauberger, 2019-12-19.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.