Ordlista














  • Inflation: Plötslig exponentiell expansion av Universum till följd av symmetriförändring.
  • Mpc: är en förkortning för megaparsek. Mega står för miljon och parsek för parallellsekund. En parallellsekund är det avstånd från Jorden på vilket ett objekt flyttar sig en 3600-del av en grad på ett halvår när Jorden flyttar sig från att ha varit vinkelrät mot objektet relativt Solen åt ena hållet till att vara det åt andra hållet. Detta avstånd är 3,26 ljusår. En megaparsek är alltså 3,26 miljoner ljusår.
  • Mörk materia: En stor del av Universums materia består av materia som ej ger ifrån sig normala mängder synligt ljus. Den kan tänkas bestå av vanlig materia som ej existerar i de inre delarna av galaxer, WIMPS (Weakly Interacting Massive ParticleS) som neutriner, gravitiner, fotiner och axiner samt MACHOS (MAssive Compact Halo ObjectS).
  • Skalärfält: Fält där varje koordinatpunkt representeras av ett värde.
  • Statisk: Ej föränderlig.
Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida